Liên hệ:

Phòng Thiết kế: info@ngochanh.com

Phòng Kinh doanh: sales@ngochanh.com

Điện thoại: 028 3775 3765

Fax: 028 3775 3766